DSC Securities

BÁO CÁO CẬP NHẬT QUÝ 3/2O22 HBC

DSC Securities

25/11/2022

  • Trong quý 3/2022, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.778 tỷ đồng, tăng 80,6% trên nền thấp cùng kỳ năm ngóai nhưng giảm 7,4% so với quý trước đó
  • Chi phí tài chính mà cụ thể là chi phí lãi vay của HBC ngày càng lớn. Trong quý 3/2022 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng chi phí lãi vay 66,2% so với cùng kỳ, đạt 123 tỷ đồng.
  • Tính tới Q3/2022, khoản phải thu ngắn hạn của HBC ghi nhận tăng 26,4% so với cùng kỳ quý 2021, tổng phải thu của doanh nghiệp chiếm tới 78,7% tổng tài sản.
  • Xem chi tiết báo cáo

Related News

left
right