DSC Securities

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Cổng thông tin hỗ trợ

icon

Or

icon

DỊCH VỤ MARGIN

1 Biểu phí hiệu lực từ 14/7/2022

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Áp dụng từ 14.07.2022

 

  

 Quý khách tải về tại đây.

 

I. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, UPCOM 
1. Phí giao dịch chứng khoán niêm yết, Upcom
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo Dưới 100 triệu đồng/ngày 0,3%/Giá trị giao dịch
Từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/ngày 0,25%/Giá trị giao dịch
Từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ngày 0,2%/Giá trị giao dịch
Trên 500 triệu đồng/ngày 0,15%/Giá trị giao dịch
2. Phí giao dịch trái phiếu niêm yết 
Các trái phiếu niêm yết Dưới 2 tỷ đồng/ngày 0,1%/Giá trị giao dịch
Từ trên 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/ngày 0,05%/Giá trị giao dịch
Trên 10 tỷ đồng/ngày 0,02%/Giá trị giao dịch
3. Phí lưu ký chứng khoán  
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo  Tính trên số lượng sở hữu/tháng 0.3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/tháng
4. Phí chuyển khoản chứng khoán 
Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác, chuyển khoản tất toán tài khoản 01 giao dịch

0.3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán

Tối thiểu: 50.000 đồng/1 lần chuyển khoản

Tối đa: 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản

5. Phí SMS gia tăng  
Cập nhật biến động số dư tiền, chứng khoán, kết quả khớp lệnh  Tính theo tháng (Đã bao gồm VAT) 11.000 đồng/tháng
II. BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT
1. Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu không qua sàn 
Cổ phiếu chưa niêm yết đã được đăng ký lưu ký tại VSD/hoặc cổ phiếu đã niêm yết chuyển nhượng không qua sàn Giá trị chuyển nhượng Bên chuyển nhượng: 0,4%/giá trị giao dịch (bao gồm: phí DSC: 0,2%; phí VSD: 0,1%, thuế TNCN: 0,1%)
Bên nhận chuyển nhượng: 0,3%/giá trị giao dịch (bao gồm: phí DSC: 0,2%; phí VSD: 0,1%)
2. Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do DSC thực hiện quản lý cổ đông
Cổ phiếu sở hữu của các cổ đông công ty đại chúng chưa niêm yết có nhu cầu dịch  vụ Tính trên mệnh giá chuyển nhượng

0,2% giá trị theo mệnh giá

Tối thiểu: 100.000Đ/giao dịch hoặc theo quy định trong hợp đồng quản lý cổ đông

3. Phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu do DSC là đại lý lưu ký 
Các trái phiếu do DSC là đại lý đăng ký lưu ký 01 giao dịch

0,2% giá trị theo mệnh giá

Tối thiểu: 100.000 đồng/lần

Tối đa: 1.000.000 đồng/lần

4. Phí thay đổi thông tin và cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu 
Các chứng khoán do DSC là đơn vị quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký Tính trên số lần cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu 50.000 đồng/lần
III. BIỂU PHÍ XÁC NHẬN PHONG TỎA
1. Phí xác nhận phong tỏa chứng khoán một lần theo yêu cầu của khách hàng
Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký Tính trên mệnh giá

0,2% giá trị theo mệnh giá

Tối thiểu: 100.000 đồng/lần

Tối đa: 1.000.000 đồng/lần

2. Phí xác nhận phong tỏa và theo dõi chứng khoán 
Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký ký thỏa thuận/hợp đồng quản lý tài sản Tính trên mệnh giá

0,2% giá trị theo mệnh giá

Tối thiểu: 100.000 đồng/lần

Tối đa: 1.000.000 đồng/lần

IV. BIỂU PHÍ THỪA KẾ, CHO BIẾU TẶNG CHỨNG KHOÁN
Thừa kế, cho biếu tặng  
Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu do DSC thực hiện quản lý cổ đông, Đại lý đăng ký lưu ký

Tính trên giá trị thừa kế, cho biếu tặng. Các TH không xác định được giá trị sẽ được tính trên mệnh giá

50.000 đồng/lần
V. BIỂU PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA
Phí chuyển nhượng quyền mua 
Quyền mua cổ phiếu niêm yết Tính trên số lần thực hiện 30.000 đồng/lần