Bảng giá
Biểu phí
Câu hỏi thường gặp
Thông tin cổ phiếu
Dịch vụ
Đăng nhập
Danh mục giao dịch ký quỹ
Chính sách dịch vụ giao dịch ký quỹ
Trạng thái và các ngưỡng kiểm soát giao dịch ký quỹ
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Lưu ý: Để đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 16h30 của ngày thanh toán (không bao gồm ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật).

STT

Chỉ tiêu

Chính sách

1

Lãi suất margin trong hạn

Theo công bố của DSC từng thời kỳ

2

Lãi suất quá hạn

150% lãi suất trong hạn

3

Số ngày một năm làm căn cứ tính lãi

365 ngày

4

Thời hạn khoản vay

90 ngày

5

Hạn mức vay giao dịch ký quỹ phổ thông

5 tỷ VNĐ

6

Tỷ lệ cho vay

Theo thông báo của DSC từng thời kỳ hoặc với từng mã chứng khoán.

7

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

100%

8

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

85%

9

Tỷ lệ xử lý TSĐB

80%

10

Ngày giải ngân

T+0

11

Ngày bắt đầu tính lãi

T+1

12

Công thức số ngày tính lãi

Bằng ngày trả nợ gốc - Ngày bắt đầu tính lãi/Ngày trả nợ gốc gần nhất đối với từng mã khế ước.

13

Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm:

 

13_a

Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán tại ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày khách hàng nhận được lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên.

13_b

Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB.

13_c

Nợ quá hạn

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay. (Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn).

14

Số lần được gia hạn tối đa

Gia hạn theo điều khoản tại hợp đồng nhưng tối đa 90 ngày/một lần hợp đồng. Nếu ngày đến hạn rơi vào ngày nghỉ thì sẽ là ngày làm việc tiếp theo.

15

Nguyên tắc gia hạn

Cho phép Khách hàng gia hạn khoản vay sắp đến hạn/ đến hạn khi vẫn còn lãi vay trong hạn tương ứng chưa thanh toán.

16

Phí gia hạn

Không áp dụng

17

Rút tiền/ Chuyển khoản tiền

Có thể rút/chuyển khoản tiền khi TKGDKQ hết dư nợ hoặc khi TKGDKQ có tiền mặt và sau khi rút/chuyển tiền tài khoản đảm bảo các điều kiện sau: i) Tỷ lệ ký quỹ: Rtt > 100%; ii) Sức mua: PP0 > 0.

18

Mua chứng khoán khi hết hạn mức khung toàn dịch vụ tại DSC

Có thể mua khi TKGDKQ có tiền mặt và tỷ lệ ký quỹ >100% hoặc theo quy định của DSC từng thời điểm.

19

Mã CK bị loại khỏi DMKQ

(i) Được tính làm giá trị tài sản đảm đảo trong vòng 02 ngày kể từ ngày loại khỏi DMKQ theo đánh giá của DSC (trừ trường hợp ngoại lệ theo quyết định của DSC từng thời kỳ căn cứ trên tình hình thực tế); (ii) Đối với mã bị loại khỏi DMKQ theo quy định của Cơ quan chức năng, DSC sẽ xử lý trong 03 ngày làm việc (trừ trường hợp ngoại lệ theo quyết định của DSC từng thời kỳ căn cứ trên tình hình thực tế).

20

Nguyên tắc thu lãi

(i) Nếu khoản nợ quá hạn ưu tiên thu gốc trước, lãi sau; (ii) Nếu khoản nợ trong hạn ưu tiên thu lãi trước, gốc sau.

21

Thời điểm thu nợ hàng ngày khi Khách hàng có tiền mặt

Thực hiện tự động tại một thời điểm sau giờ giao dịch hàng ngày khi tài khoản có tiền mặt (ngoại trừ các trường hợp Khách hàng đề nghị được thu nợ trong giờ giao dịch).

 

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI